Rregullorja e provimit

Informacione mbi organizimin dhe zhvillimin e provimeve

1.Liçencat: Institucionet që mund të organizojnë provimet janë vetëm institucionet dhe shkollat ​​e gjuhës të autorizuara nga ÖSD qëndrore.

2.Regjistrimi për provim bëhet vetëm online duke plotësuar formularin

3.Provimet kanë orar të përcaktuar. Provimi me gojë dhe ai me shkrim kanë kohëzgjatje të përcaktuar. Oraret e përcaktuara bëhen me dije paraprakisht për pjesëmarrësit nëpërmjet e-mailit.

4.Mbi rregullat e brëndshme të realizmit të provimit:

  • Paraqitja në orar të paracaktuar
  • Paraqitja me kartë identiteti te certifikuar me të gjitha shenjat e sigurisë dhe pasaportë e çdo pjesëmarrësi.
  • Gjatë provimeve të nivelit B2 dhe C1 në provim lejohet edhe fjalori, i cili kontrollohet më parë nga personeli vëzhgues.
  • Çdo material tjetër, si fletat e provimit, fletat e zgjidhjeve, fletat e bardha vihen në dispozicion nga qendra që zhvillon provimet, të cilat janë të vulosura me vulën autentike të ÖSD
  • Përpara fillimit të provimit, mblidhet çdo pajisje elektronike, celular, radio,MP3, kufje etj
  • Çdo detyrë shpjegohet paraprakisht nga ekzaminatorët përkatës dhe pasi është sqaruar në detaj, fillohet provimi, gjatë të cilit nuk lejohet asnjë komunikim i mëtejshëm
  • Me mbarimin e çdo moduli, mblidhet çdo material i përdorur nga pjesëmarrësit
  • Në provimin me gojë mundësitë e realizimit të provimit janë dy: provim individual ose provim i shoqëruar (2 pjesëmarrës njëkohësisht)
  • Në çdo klasë nevojiten 2 ekzaminatorë dhe një provim total vlerësohet nga 4 ekzaminatorë

5.Informimi mbi rezultatin realizohet me anë të emailit.

 

6.Materialet e provimeve dërgohen në zyrat qëndrore në Austri