Rregullorja e provimit

Informacione mbi organizimin dhe zhvillimin e provimeve

1.Liçencat: Institucionet që mund të organizojnë provimet janë vetëm institucionet dhe shkollat ​​e gjuhës të autorizuara nga ÖSD qëndrore.

2.Në çdo qendër provimi duhet të përdoret një komitet lokal auditimi i cili përbëhet nga një përgjegjës për inspektimet dhe mësuesit përkatës. Ky komitet siguron pajtueshmërinë me kushtet e liçencës dhe rregullat e provimeve dhe është kontakti me ÖSD-në qëndrore.

3.Tarifat e provimit për çdo test përcaktohen nga ÖSD qëndrore dhe paraqiten  në brendësi të parimeve të përbashkëta të regjistruara në marrëveshjen e liçencës.

4.Regjistrimi realizohet në bazë të rregullave përkatëse, ku 4 deri 6 javë përpara datës së zyrtarizuar për provim të interesuarit paraqiten për regjistrim pranë qendrës së autorizuar me mjetet e nevojshme (Kartë identiteti, pasaportë).

5.Testet janë krijuar në nivel qëndror dhe testuar në mënyrë të përsëritur para përdorimit. Ato analizohen statistikisht dhe  rishikohen në përputhje me rrethanat. Materialet dërgohen nga zyrat qëndrore vetëm pak para datës së provimit. Ato janë të mbyllur dhe dërguar në fshehtësi të rreptë në  bazë të numrit të kërkuar në qendra.

6.Provimet kanë orar të përcaktuar, ndahen në dy ditë të veçanta për module të veçanta. Provimi me gojë dhe ai me shkrim kanë kohëzgjatje të përcaktuar. Oraret e përcaktuara bëhen me dije paraprakisht për pjesëmarrësit.

7.Mbi rregullat e brëndshme të realizmit të provimit:

  • Paraqitja në orar të paracaktuar
  • Pajisja me kartë identiteti e çdo pjesëmarrësi
  • Vendosja në pozicionet e caktuara (një pjesëmarrës në bankë)
  • Mjetet e lejuara janë stilolapsi dhe për nivelin B.2 dhe C.1 Fjalori i cili kontrollohet më parë nga ekzaminatorët.
  • Çdo material tjetër, si fletat e provimit, fletat e zgjidhjeve, fletat e bardha vihen në dispozicion nga qendra që zhvillon provimet, të cilat janë të vulosura me vulën autentike të ÖSD
  • Përpara fillimit të provimit, mblidhet çdo pajisje elektronike, celular, radio,MP3, kufje etj
  • Çdo detyrë shpjegohet paraprakisht nga ekzaminatorët përkatës dhe pasi është sqaruar në detaj, fillohet provimi, gjatë të cilit nuk lejohet asnjë komunikim i mëtejshëm
  • Me mbarimin e çdo moduli, mblidhet çdo material i përdorur nga pjesëmarrësit
  • Në provimin me gojë mundësitë e realizimit të provimit janë dy: provim individual ose provim i shoqëruar (2 pjesëmarrës njëkohësisht)
  • Në çdo klasë nevojiten 2 ekzaminatorë dhe një provim total vlerësohet nga 4 ekzaminatorë

8.Informimi mbi rezultatin realizohet me anë të emailit dhe telefonit

9.Materialet e provimeve dhe rezultatet dërgohen në zyrat qëndrore në Austri

10.Certifikatat realizohen nga zyrat qëndrore dhe sillen prej tyre në qendrën përkatëse

11.Certifikatat vulosen dhe firmosen nga administratori i autorizuar nga ÖSD