ÖSD Zertifikat C1

Objektivi i provimit

Për testimin  ÖSD C1 kandidati  duhet të jetë në gjendje të komunikojë në situata të ndryshme të jetës shoqërore dhe profesionale në kontekste më komplekse pjesëmarrëse.  Ky provim për nxënësit mbi 16 vjeç përbën prova të një kompetence gjuhësore që karakterizohet nga korrektësia dhe përshtatshmëria e një shkallë të lartë.

Çertifikata ÖSD C1 është projektuar posaçërisht për nxënësit që dëshirojnë të studiojnë në një universitet në vendet gjermanisht-folëse.

Pjesët e provimit

          Të lexuarit:

  • Kjo pjesë ka 4 detyra në përbërje të saj. Kjo pjesë konsiston në të kuptuarit e teksteve të ndryshme autentike nga Austria, Gjermania dhe Zvicra që do të shqyrtohen në përmbledhjen e tyre dhe në përmbajtjen e tyre individuale bazuar në katër detyra.
  • Kohëzgjatja: 90 minuta

 
          Të dëgjuarit:

  • Kjo pjesë ka 2 detyra në përbërje të saj. Kandidati do të  vlerësohet  në aftësitë e të  kuptuarit në detaje dhe të kuptuarit selektiv të gjuhës standarde të folur, tekste autentike dëgjimi nga Austria, Gjermania dhe Zvicra me çështjet e përgjithshme dhe  specifike.
  • Kohëzgjatja: rreth 40 minuta

 
          Të shkruarit:

  • Kjo pjesë ka 2 detyra në përbërjen e saj. Kandidati do të  vlerësohet në aftësitë e të shkruarit të dy teksteve (email formal, arsyetim/shprehje). Provimi me shkrim vlerësohet sipas kritereve të përcaktuara.
  • Kohëzgjatja: 90 minuta

 
          Të folurit:

  • Kjo pjesë ka 3 detyra në përbërje të saj: një bisedë telefonike, një diskutim dhe një leksion të shkurtër. Provimi me gojë është në përputhje me kriteret e vendosura. Provimi me gojë vlerësohet sipas kritereve të përcaktuara.
  • Kohëzgjatja: rreth 15- 20 minuta

 

Klikoni këtu për download- shembull provimi C1