Nivelet dhe provimet ÖSD

ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Certifikata ÖSD është një dëshmi e nivelit gjuhësor të gjermanishtes, e njohur në rang ndërkombëtar dhe në përputhje me shkallët e niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGJ). ÖSD orientohet në direktiva ndërkombëtare (Këshilli Evropian) dhe ofron certifikim të standardizuar të njohurive gjuhësore. Qendra e licensuar e provimeve, ÖSD, si pjesë e Institutit Austriak të Ekselencës, është themeluar në Shtator të vitit 2015 dhe mundëson realizimin e provimeve të gjuhës gjermane nga niveli A1 deri në nivelin C1.