ÖSD Zertifikat C2

Çertifikata ÖSD C2

Për provimin ÖSD C2, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të komunikojnë në situata nga më të ndryshmet të jetës shoqërore dhe profesionale edhe në kontekstet më komplekse.

Me këtë ekzaminim, profesorët gjermano-folës kanë një kompetencë gjithëpërfshirëse dhe profesionale, e cila karakterizohet nga një nivel shumë i lartë i korrektësisë dhe përshtatshmërisë specifike të situatës.

Provimi ofrohet për personat mbi moshën 16 vjeç.

Pjesët e provimit

          Të lexuarit:

  • Kjo pjesë ka 4 detyra në përbërje të saj. Kjo pjesë konsiston në të kuptuarit e teksteve të ndryshme autentike nga Austria, Gjermania dhe Zvicra ku do të shqyrtojnë përmbledhjen dhe përmbajtjen e tyre individuale bazuar në katër detyra.

 
          Të dëgjuarit:

  • Kjo pjesë ka 3 detyra në përbërje të saj. Kandidati do të  vlerësohet  në aftësitë e të kuptuarit në detaje dhe të kuptuarit selektiv të gjuhës standarde të folur, në  tekste autentike dëgjimore  nga Austria, Gjermania dhe Zvicra për çështje të përgjithshme dhe specifike.
  • Kohëzgjatja: rreth 40 minuta

 
          Të shkruarit:

  • Kjo pjesë ka 2 detyra në përbërjen e saj. Kandidati do të  vlerësohet  në aftësitë e të shkruarit të dy teksteve (email formal, arsyetim/shprehje mendimi ). Provimi me shkrim vlerësohet sipas kritereve të përcaktuara.
  • Kohëzgjatja: 70 minuta

 
          Të folurit

  • Provimi përfshin tre detyra: një bisedë telefonike, një prezantim dhe një diskutim mbi temën e paraqitur. Provimi vlerësohet sipas kritereve të përcaktuara.
  • Kohëzgjatja: rreth 20 minuta