Çmimet e provimeve për vitin 2023

Provimi Çmimi
A1 €145.00 (€75 me shkrim + €75 me gojë)
A2 €145.00 (€80 me shkrim + €70 me gojë)
B1 €160.00 (€60 secili modul me shkrim, €70 moduli me gojë)
B2 €190.00 (€125 me shkrim + €70 me gojë)
C1 €200.00 (€135 me shkrim + €75 me gojë)