Mbrojtja e të dhënave (GDPR)

1.Privatësia

Privatësia është çështje besimi dhe besimi juaj është i rëndësishëm për ne.
Në mënyrë që të ndiheni të sigurt kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne i zbatojmë rreptësisht dispozitat ligjore kur përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe dëshirojmë t’ju informojmë këtu për mbledhjen e të dhënave dhe për përdorimin e tyre.
Politika e mëposhtme e privatësisë ju shpjegon cilat nga të dhëna tuaja mblidhen në faqen tonë të internetit, cilat nga këto të dhëna përpunojmë dhe përdorim dhe kë mund të kontaktoni për ndonjë shqetësim përkatës.
Ne theksojmë se transmetimi i të dhënave në Internet (p.sh. në rastin e komunikimit me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave nga qasja nga palët e treta nuk është e mundur.

2.Organi përgjegjës

Organi përgjegjës për grumbullimin, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale brenda kuptimit të GDPR është AIEx – AUSTRIAN INSTITUTE OF EXCELLENCE, në vijim “AIEx”.

AIEx si zyra përgjegjëse, mund të arrihet nën detajet e kontaktit:
AIEx – INSTITUTI AUSTRIAK I EKSELENCËS
Rruga e Dibrës, Kompleksi Halili, 1017 Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 44 813 303 | Mob: +355 68 2050673 | E-mail: mbrojtjatedhenave@aie.al
Drejtor i përgjitshshem: Bianca Duro

3.Të drejtat e personit të interesuar – informacion, bllokim, fshirje

Ju mund të merrni informacion në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura në çdo kohë, pa pagesë dhe të kërkoni të drejtën tuaj për të korrigjuar, bllokuar ose fshirë të dhënat tuaja. Ju lutemi të përdorni të dhënat e kontaktit të lartpërmendura.
Nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen, përpunimin ose përdorimin e të dhënave tuaja nga AIEx në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë si tërësi ose për masa individuale, ju lutemi të kontaktoni adresat e mësipërme me e-mail ose letër.

4.E drejta e ankesës tek autoriteti mbikëqyrës kompetent

Në rast të shkeljes të mbrojtjes së të dhënave, subjektet e të dhënave kanë të drejtë ankese ndaj zyrtarit përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave të AIEx, në: mbrojtjatedhenave@aie.al

5.Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave personale

Të dhënat personale janë informacion rreth rrethanave faktike ose personale të një personi fizik të veçantë ose të identifikueshëm. Kjo përfshin, për shembull, emrin, numrin e telefonit, adresën dhe të gjitha të dhënat e inventarit. Nëse vizitoni faqen tonë të internetit ose komunikoni me ne, ju mund të ndani informacion rreth vetes. Kjo gjithashtu mund të përfshijë të dhëna që lejojnë përfundime në lidhje me personin tuaj (“të dhënat personale”).

6.Formulari kontaktit

Nëse na dërgoni një kërkesë përmes formularit të kontaktit, detajet e kontaktit tuaj, si dhe informacione të mëtejshme mbi përpunimin e kërkesës apo pyetjeve pasuese do të ruhen nga ne.
Ne nuk do ta ndajmë këtë informacion pa miratimin tuaj. Përpunimi i të dhënave të futura në formularin e kontaktit është bazuar vetëm në pëlqimin tuaj (Neni 6 paragrafi 1. DSGVO).
Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë.

Për ta bërë këtë, dërgoni një mesazh joformal me e-mail në: mbrojtjatedhenave@aie.al. Të dhënat e plotësuara nga ju në formularin e kontaktit do të ruhen në përputhje  me të gjitha dispozitat në fuqi, por nëse ju dëshironi që të dhënat tuaja të fshihen para afatit të parashikuar në ligj, ju lutemi paraqisni një kërkesë me shkrim për fshirjen e tyre, në adresën e  emailit: mbrojtjatedhenave@aie.al

7.Pyetje rreth politikës së privatësisë

Nëse keni pyetje, shqetësime apo ankesa për politikën ose mënyrën se si trajtohen të dhënat tuaja, ju lutemi na shkruani në adresën: mbrojtjatedhenave@aie.al