Çmimet e kurseve

Tabela e çmimeve për kurset me 8-12 pjesëmarrës, për çdo nën-nivel; nga A1 deri në B1+
 

Ditët Çmimi për nën-nivel Orë mësimore për nën-nivel
e hënë – e premte 14.000L 40
e shtunë – e dielë 15.000L 40

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta
*secili nivel ndahet në 2 nën-nivele (p.sh niveli A1 = A1.1 dhe A1.2)

Tabela e çmimeve për grupet e vogla, për nivelet nga A1 deri në B1+
 

Nr. i pjesëmarrësve Orë mësimore për nën-nivel Çmimi për nën-nivel
(e hënë-e premte)
Çmimi për nën-nivel
(e shtunë-e dielë)
7 40 16.000L 17.000L
6 40 18.000L 19.000L
5 40 21.000L 22.000L
4 40 29.000L 30.000L
3 40 37.000L 38.000L
2 40 50.000L 51.000L

*secili nivel ndahet në 2 nën-nivele (p.sh niveli A1 = A1.1 dhe A1.2)
*1 orë mësimore zgjat 55 minuta

 

Tabela e çmimeve për nivelin B2
 

Nr. i pjesëmarrësve Orë mësimore Çmimi për nën-nivel
(e hënë-e premte)
Çmimi për nën-nivel
(e shtunë-e dielë)
8-12 60 21.000L 22.500L
7 60 27.000L 28.500L
6 60 29.500L 31.000L
5 60 34.500L 36.000L
4 60 48.000L 49.500L
3 60 60.000L 61.500L
2 60 87.000L 88.500L

*niveli B2 ndahet në – 2 nën-nivele: B2.1; B2.2
*1 orë mësimore zgjat 55 minuta

Tabela e çmimeve për kurset individuale
 

Niveli A1 – B1 B2 – C1
Çmimi për 1 orë mësimore 2.500  L 3.000L

*1 orë mësimore zgjat 55 minuta
*kurset individuale zhvillohen duke filluar nga 20 orë mësimore

 
Tabela e çmimeve për kurs përgatitor për provime

 

Tipi i kursit Çmimi për kurs përgatitor për provime
Kurs individual + Librat 30.890L
Kurs në mini-grup + Librat 14.800L